"-"

-

""

"S7" ()

" "

""

"KRASAIR"

"UTAIR"

"AIR ASTANA "

"-"

" "